Kancelaria Radców Prawnych VIS LEGIS Maciej Łapka & Artur Prymicz s.c.

42-500 Będzin, Zawale 24

698 118... 990więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Aktualności

Upadłość konsumencka - zmiany w prawie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to nic innego jak możliwość umorzenia części zobowiązań osoby fizycznej. W tym celu ustawodawca w 2009 roku wprowadził do Prawa upadłościowego i naprawczego „tytuł V postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.”

Wprowadzone uregulowanie miało na celu pomoc ludziom, którzy z niezawinionych przez siebie przyczyn nie są w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań. Upadłość konsumencka ze względu na obostrzenia w praktyce była rzadko wykorzystywana. Z danych Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż od wejścia w życie wspomnianych przepisów do końca 2012 r. na 2 161 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckich uwzględniono jedynie 60.

Tak małą ilość ogłoszonych upadłości konsumenckiej upatruje się głównie w:
• ograniczeniu możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej do sytuacji, kiedy niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności;
• wysokim stopniu sformalizowania postępowania;
• znacznych kosztach postępowania, zasadzie oddalania wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku braku majątku na pokrycie kosztów.

Ustawodawca nowelizując ustawę miał na celu wyeliminowanie powyższych przeszkód, w taki sposób żeby możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej stała się realna, służyła oddłużeniu konsumentów, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli upadłego.

Zgodnie z nowelizacją bezwzględną przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalenie, iż dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pozostałe przyczyny oddalenia wniosku mają charakter jedynie względny i mogą zostać wyłączone w przypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności kiedy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.

W upadłości konsumenckiej znikła przeszkoda w postaci wysokich kosztów postępowania. Zgodnie z przepisem art. 491(7) znowelizowanego prawa upadłościowego w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Ustawodawca w nowelizacji ograniczył koszty prowadzenia upadłości regulując w art. 491(9) prawa upadłościowego wysokość wynagrodzenia syndyka, które uzależnione jest od wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie syndyka wyniesie od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

Nowelizacja ma na celu oddłużenie dłużnika, i w jak największym stopniu zaspokojenie wierzycieli upadłego z poszanowaniem jednak zasad humanitaryzmu. W tym celu zabezpieczono potrzeby mieszkaniowe dłużnika w przepisie art. 491(13) zgodnie, z którym jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej winny pomóc osobom zadłużonym, które wpadły w spiralę zadłużenia i nią są w stanie spłacić swych zobowiązań, a prowadzone przeciwko nim postępowania egzekucyjne jedynie pogarszają ich sytuację.
Postępowanie upadłościowe może być w takiej sytuacji szansą na oddłużenie oraz na częściowe umorzenie zobowiązań. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Nie podlegają umorzeniu jedynie ściśle określone w ustawie należności (np. alimenty, renty z tytułu niezdolności do pracy).

Postulować należałoby jedynie wprowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu dla osoby zamierzającej skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, bez potrzeby wykazywania iż nie jest ona w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej co w takim przypadku wydaje się oczywiste.

Wróć do listy aktualności

2

 

Kontakt

42-500 Będzin,
Zawale 24

698 118... 990więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: już zamknięte

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd